Integritetspolicy

 Maskinteknik AB (”vi”), värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa
alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy gäller för alla kunduppgifter som samlas in via telefon eller e-post. Policyn gäller även för dig som är registrerad kund hos oss.

TG Maskinteknik AB, org.nr 556884-1828, med adress Starbyvägen 158, 262 95 Ängelholm, telefonnr 070-176 44 74, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss såsom ditt namn, e-mailadress, leveransadress, hemadress och
telefonnummer. Dessa uppgifter behandlas i syfte att administrera ditt köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämnda personuppgifter med våra samarbetspartners, såsom betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, transportföretag för transport av din beställning till den valda leveransadressen. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om uppgifterna inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra ditt köp eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vi vill gärna att du fortsätter vara kund hos oss och för att du ska få ta del av våra erbjudanden kan vi använda din e-mailadress, adress och ditt telefonnummer för att skicka ut våra eventuella nyhetsbrev via e-mail, post och sms. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte. För detta syfte kan vi även komma att dela dina personuppgifter med reklambyråer för t.ex. tryck och distribution.

För dig som är registrerad kund hos oss behandlar vi, utöver de personuppgifter som nämns ovan, även ditt organisationsnummer alternativt
födelsedatum och din orderhistorik. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke som du lämnat i samband med att du registrerat dig som kund hos oss. Personuppgifterna behandlas för att underlätta för dig som användare samt för direktmarknadsföring, kundundersökningar samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller återkallar ditt samtycke. Din orderhistorik behandlas för att du ska kunna ha koll på dina tidigare beställningar. Ditt organisationsnummer alternativt födelsedatum behandlar vi endast för att kunna inhämta en kreditupplysning om du har ansökt om att bli fakturakund hos oss.

För dig som är registrerad kund hos oss behandlar vi dock samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter.

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du enligt gällande personuppgiftslagstiftning skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges i sidfoten (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Du har även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har även rätt att kräva att behandlingen begränsas. Du kan också framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.